Granted patentsYour current location: Home > ACHIEVEMENTS > Granted patents

 1. X.B.Luo, H. J. Cho, Micro accelerometer,USA patent: 7,080,553

 2. X. B. Luo, H.J. Cho, J.Y. Lee, S.K.Kang, Apparatus for measuring methanol concentration, USA patent: 7,353,696

 3. X. B. Luo, S.K.Kang, D.Y.Seung. Liquid-gas separator for direct liquid feed fuel cell, USA patent: 7700213

 4. H. J. Cho, X.B.Luo, Valveless Micro Air Delivery Device, USA patent: 7,841,843

 5. H.J. Cho, X. B. Luo, Fuel supply device for direct methanol fuel cells, USA patent: 7121308 B2

 6. H.J. Cho, X. B. Luo, Z.Y. Zhou, X.Yang, X.Y.Ye, Diaphragm Air-Pump, USA patent: 7,553,135

 7. H.J. Cho, X. B. Luo, H. Chang, Fuel supply device for direct methanol fuel cells,USA patent: 7,695,842

 8. S.K.Kang, X. B. Luo, H.K.Kim, D.K.Sohn. Liquid-gas separator for direct liquid feed fuel cell, USA patent: 7,621,982

 9. H.J. Cho, D.K.Song, X. B. Luo, Liquid fuel mixing apparatus and direct liquid feed fuel cell system having the same, USA patent:7,622,213

 10. X.B.Luo, JianNan Chen, Run Hu, Sheng Liu, A microchannel heat sink for thermal management of electronics packaging, Chinese Patent, ZL 2010.1.0146723.4

 11. X.B.Luo, Jiawei Yao, Xulong Gui, Sheng Liu, A hybrid vertical-axis wind turbine, Chinese Patent, ZL 2010.1.0176426.4

 12. Xiaobing Luo, Zhixin Li, Zengyuan Guo, Ming Yi, Guilin Hu, Synthetic jet based gyroscope, Chinese Patent, ZL 01 1 29216.4

 13. Xiaobing Luo, Zhixin Li, Yongjun Yang, Bi-directional synthetic jet based angular sensor, Chinese Patent, ZL 01 1 29222.9

 14. X.B.Luo, Huai Zheng, Shan Yu, Sheng Liu, A kind of reflector and packaging method for LED packaging, Chinese Patent, ZL 2011.1.0123454.4

 15. X.B.Luo, Huai Zheng, et.al, LED packaging device and method without lens by using surface characteristics changing, Chinese Patent, ZL 2011.1.0396568.6

 16. X.B.Luo, Xing Fu, et.al, Heat dissipation device and method by using latent heat functional fluid, Chinese Patent, ZL 2011.1.0432260.2

 17. X.B.Luo, Run Hu, et.al, A kind of LED Lens with two freeform surfaces and its design method, Chinese Patent, ZL 2012.1.0013686.9

 18. X.B.Luo, Tinghui Guo, Bin Duan, A kind of mechanical micropump with high reliablity, Chinese Patent, ZL 2012.1.02456325

 19. Zhixin Li, Xiaobing Luo, Zengyuan Guo, Guilin Hu, Micromachining bridge type convective accelerometer, Chinese Patent, ZL 02 1 16842.3

 20. X.B.Luo, Tinghui Guo, Sheng Liu, A kind of Mechanical Micropump, Chinese utility model patent, ZL 2010.2.0203565.7

 21. X.B.Luo, Run Hu, Sheng Liu, A kind of Flat Heat Spreader, Chinese utility model patent, ZL 2010.2.0592104.3

 22. X.B.Luo, Jiawei Yao, A new type of solar energy based electricity generation system, Chinese utility model patent, ZL 2012.2.0530662.1

 23. X.B.Luo, Huai Zheng, Xing Fu, Sheng Liu, LED packaging device without lens by using surface improvement, Chinese utility model patent, ZL 2011204972057

 24. X.B.Luo, Run Hu,Bulong Wu, Sheng Liu,A kind of freeform lens, Chinese utility model patent, ZL 2012.2.0020018.4

 25. X.B.Luo,Xin Fu,Jinyan Hu, Sheng Liu,A PCM based heat dissipation device,Chinese utility model patent, ZL 2011.2.0539731.5

 26. X.B.Luo, Huai Zheng, A kind of LED packaging substrate, Chinese utility model patent, ZL 2013.2.0203669.1

 27. X.B.Luo, Yongming Zhu, Huai Zheng, A kind of LED automobile headlamp packaging device, Chinese utility model patent, ZL 2014.2. 0329348.0

 28. X.B.Luo, Huai Zheng, Xing Fu, A kind of substrate and its use for a new phosphor coating technology, Chinese Patent, ZL 2012.1.0253752.X

 29. X.B.Luo, Run Hu, et.al, A kind of freeform LED Lens its method for realizing conforming coating, Chinese Patent, ZL 2012.1.0013674.6

 30. X.B.Luo, Huai Zheng, A kind of structure for chip on board packaging and a new phosphor coating technology, Chinese Patent, ZL 2013.1.0244275.5

 31. X.B.Luo, Huai Zheng, A kind of packaging structure and its usage for conformal coating, Chinese Patent, ZL 2013.1.0136095.5

 32. X.B.Luo, Zheng Huai, Zhang Ke, Wang Lihui, An LED packaging structure and a method for conformal coating of phosphor based on it, Chinese utility model patent, ZL 201310022029.5

 33. X.B.Luo, Li Chunfeng, Zheng Huai, Sun Liangen, Xu Yan, An LED phosphor coating device and method for achieving high spatial light color uniformity, Chinese utility model patent, ZL 201410090055.6

 34. X.B.Luo, Hu Jinyan, Duan Bin, Zhu Yongming, Hu Run, Chen Qi, A power battery cooling system based on a core-spun structure composite phase change thermal storage layer, Chinese utility model patent, ZL 201510003649.3

 35. X.B.Luo, Yuan Chao, Duan Bin, A preparation method of polymer composite heat dissipation material, Chinese invention patent application number: 201510547164.0

 36. X.B.Luo, Zhu Yongming, Zheng Huai, A packaging method of LED modules for automobile headlights, Chinese invention patent application number: 201410275518.6

 37. X.B.Luo, Zheng Huai, Lei Xiang, A phosphor composite particle, its preparation method and application, Chinese invention patent application number: 201410477765.4

 38. X.B.Luo, Yu Xingjian, Zheng Huai, A method for phosphor coating, Chinese invention patent application number: 201410655196.8

 39. X.B.Luo, Duan Bin, Luo Mingqing, Guo Tinghui, Impeller fixing structure and fixing method of a miniature rotary mechanical pump, Chinese utility model patent, ZL 201510162929.9

 40. X.B.Luo, Yu Xingjian, Xie Bin, Shang Bofeng, Ma Yupu, a device for phosphor coating and its coating method, Chinese utility model patent, ZL 201510884145.7

 41. X.B.Luo, Yu Xingjian, Ma Yupu, Xie Bin, A coating method and product away from phosphor glue, Chinese utility model patent, ZL 201510698771.7

 42. X.B.Luo, Yu Xingjian, Zheng Huai, A coating method for dip transfer phosphor glue, Chinese invention patent application number: 201510313825.3

 43. X.B.Luo, Yu Xingjian, Liu Falong, Shu Weicheng, Xie Bin, Ma Yupu, a method for coating LED phosphor glue, Chinese utility model patent, ZL 201610015901.7

 44. X.B.Luo, Liu Falong, Duan Bin, Wu Han, Hu Jinyan, Yu Xingjian, a miniature hydraulic suspension mechanical pump, Chinese utility model patent, ZL 201611139270.6, US patent number: US 10495093

 45. X.B.Luo, Liu Falong, Duan Bin, Wu Han, Yu Xingjian, Huang Mengyu, Hu Jinyan, a smart liquid cooling suit, Chinese utility model patent, ZL 201610596147.0

 46. X.B.Luo, Yu Xingjian, Hu Run, Ma Yupu, Cheng Yanhua, A solution method phosphor adhesive film coating method, product and application, Chinese utility model patent, ZL 201610375075.7

 47. X.B.Luo, Liu Falong, Duan Bin, Wu Han, Hu Jinyan, Wu Ruikang, Yu Xingjian, a new type of mechanical pump liquid cooling system, Chinese utility model patent, ZL 201710208116.8, US patent application number: US 16079087

 48. X.B.Luo, Wu Ruikang, Duan Bin, Liu Falong, a grooved bearing dynamic pressure suspension mechanical pump, Chinese utility model patent, ZL 201710339001.2

 49. X.B.Luo, Duan Bin, Liu Falong, Wu Ruikang, a self-circulating water-cooled micro pump, Chinese utility model patent, ZL 201710339480.8

 50. X.B.Luo, Xie Bin, Cheng Yanhua, Shu Weicheng, Yu Xingjian, Zhou Shuling, Lan Wei, a low-working temperature quantum dot white LED and its preparation method, Chinese utility model patent, ZL 201710339524.7

 51. X.B.Luo, Xie Bin, Cheng Yanhua, Shu Weicheng, Zhang Xiaoyu, Wang Chaofan, Yu Xingjian, A quantum dot white LED with high luminous efficiency and its preparation method, Chinese utility model patent, ZL 201710338296.1

 52. X.B.Luo, Liu Falong, Duan Bin, Wu Han, Wu Ruikang, Yu Xingjian, Hu Jinyan, a liquid dynamic pressure suspension mechanical pump, Chinese utility model patent, ZL 201710228549.X

 53. X.B.Luo, Yu Xingjian, Shu Weicheng, Ma Yupu, Xie Bin, A solution-based phosphor glue coating method and application, Chinese utility model patent, ZL 201710148097.4

 54. X.B.Luo, Xie Bin, Yu Xingjian, Lan Wei, Zhou Shuling, Zhang Xiaoyu, Wang Meng, Wang Jiawen, A white light LED and its preparation method, Chinese utility model patent, ZL 201711407264.9

 55. X.B.Luo, Ma Yupu, Hu Run, Zhang Xinfeng, Fan Yiwen, A laser white light source with simultaneous cooling of laser diode and phosphor film, Chinese utility model patent, ZL 201811543309.X

 56. X.B.Luo, Wu Ruikang, Fan Yiwen, Liao Weiwei, Zou Hao, an ultra-thin centrifugal pump with inner impeller and outer motor, Chinese utility model patent, ZL 201811558974.6

 57. X.B.Luo, Zou Hao, Lan Wei, Wu Ruikang, Fan Yiwen, An accelerated life test method for micropumps, Chinese utility model patent, ZL 201910228042.3.

 58. X.B.Luo, Fan Yiwen, Wu Ruikang, Liao Weiwei, Zou Hao, an ultra-thin centrifugal micro pump, Chinese utility model patent, ZL 201811556184.4

 59. X.B.Luo, Wu Ruikang, Lan Wei, Fan Yiwen, Zou Hao, a liquid cooling device for multi-displacement jet microchannel chip, Chinese utility model patent, ZL 201811088661.9

 60. X.B.Luo, Wu Ruikang, Fan Yiwen, Zou Hao, Hong Tao, Lanwei, an immersed jet micro-jet direct liquid cooling device, Chinese utility model patent, ZL 201811360556.6

 61. X.B.Luo, Fan Yiwen, Wu Ruikang, Zou Hao, Liao Weiwei, Zhang Xinfeng, Lanwei, an ultra-thin micro-pump bearing structure and ultra-thin micro-pump, Chinese utility model patent, ZL 201910814997.7 (transferred to Huawei Co., Ltd.)

 62. X.B.Luo, Lan Wei, Shang Bofeng, Wang Jiawen, Zhou Shuling, Hong Tao, A high thermal conductivity and high temperature resistance heat absorption agent packaging method and equipment for logging tools, Chinese utility model patent, ZL 201910343026.9

 63. X.B.Luo, Yu Xingjian, Zhou Shuling, Hu Run, Fan Yiwen, A hierarchical and zoned remote quantum dot white light LED and its preparation method, Chinese invention patent number: ZL 201911204011.0

 64. X.B.Luo, Liao Weiwei, Fan Yiwen, Zou Hao, Zhao Weixian, Xing Guanying, an ultra-thin micro pump with integrated pump body and bearing, Chinese invention patent number: ZL 202011003370.2

 65. X.B.Luo, Zhou Shuling, Yang Xuan, Zhang Xinfeng, Yu Xingjian, Lan Wei, Ma Yupu, a phosphor quantum dot composite particle and its preparation method and application, Chinese invention patent number: ZL 202010050746.9

 66. X.B.Luo, Duan Bin, Liu Falong, Wu Ruikang, Wu Han, TPL Centrifugal Pump Design Software 1.0, Software Copyright of the People's Republic of China, 2017SR158597